2009, Ribnica, Slovenija

natečaj

Objekt se umešča v prostor tako, da sledi gradbenim linijam okoliških objektov, se odpira v največji možni meri na jug in zapira proti cesti in železnici na severovzhodu, ki predstavljata glavni vir hrupa. Vrtec je zasnovan tako, da se vsi prostori namenjeni otrokom nahajajo v pritličju, razporejeni v dva ločena sklopa za posamezne starostne skupine. Vse igralnice so osvetljene z južnim soncem, njihova tlorisna oblika je nekoliko razgibana. Odpirajo se na zunanjo, delno pokrito teraso, ki je z nizko ograjo ločena od igrišča. Igrišče je sicer skupno za celotni kompleks vendar organizacijsko in percepcijsko ločeno za vsako starostno skupino posebej. Igralnice so opremljene s sanitarnimi prostori za vsako igralnico posebej, dostopnimi neposredno iz hodnika. Skupni prostori in prostori za ostale dejavnosti so orientirani večinoma na interne atrije, ki v kompleks prinašajo svetlobo, zelenje in istočasno pomenijo varen, kontroliran zunanji prostor v objektu. Servisni prostori so locirani na severu, tako, da enakomerno oskrbujejo celoten kompleks.

© ARB